Contacts

Registration:

Sponsorship:

Youth Forum:

Bilateral meetings:

Madi Tuyakbayev

+7 7172 79 49 72

m.tuyakbayev@kazenergy.com

Media accreditation:

Women Energy Club:

Forum Program:

Talgat Karashev

+7 7172 79 49 85

t.karashev@kazenergy.com

Visa support:

Transfers & Accommodation:

Forum’s Exhibition: