Sun Xiansheng

Sun Xiansheng
Director, Institute of economic and technical research
CNPC